Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Sindic del Soci

El Síndic dels Socis és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis i sòcies en la seva relació amb el club, així com l'elaboració i actualització del cens d'electors i electores del club segons l’article 57è del Estatuts del Club..

El càrrec de Síndic dels Socis ha de recaure en un soci del Club de prestigi reconegut, i és necessari no haver estat membre de la Junta Directiva del Club ni haver tingut cap mena de relació professional o empresarial amb el Club, així com no sigui familiar, en línia directa o col·lateral, fins al quart grau, de cap membre de la Junta Directiva proposant o treballador del Club

La designació de Síndic dels Socis s’ha de fer a proposta de la Junta Directiva i ha de ser ratificada a l’Assemblea General. El termini del seu mandat comença a comptar del dia en que la Junta Directiva acordi la seva proposta, moment del qual ha de començar a exercir les seves funcions durant un període de cinc anys, poden ser reelegit per un darrer mandat d’idèntica durada.

En l'exercici de les seves funcions determinades a  l’article 57.1.e) dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina que ell dirigeix d’una manera autònoma oberta a tots els socis.

 

L'Oficina del Síndic dels Socis

En l'exercici de les seves funcions determinades a l’article 57.1.e) dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina oberta als socis situada a la Seu Social entrant per l'accés 14 o 15.

Aquesta oficina, on es pot acudir sense cita prèvia, disposa del següent horari i dades de contacte:

De dilluns a dijous de 08.30 a 13.30 i de 14.00 a 17.00 hores
Divendres de 09.00 a 15.00 hores
Horari d’estiu, 15 de juliol a 15 d’agost
De dilluns a divendres de 08.30 a 15.00 hores

Les dades de contacte són:

Telèfon/fax 934963778
Adreça electrònica sindic.socis@fcbarcelona.cat

Els socis que així ho desitgen, s’hi poden adreçar on seran atesos pel seu adjunt, que assessorarà i informarà dels tràmits o gestiones determinades segons l’exposició del soci.

En cas de voler presentar una reclamació directament, aquest també es pot presentar a la pròpia oficina o per via correu ordinari o electrònic, fax, burofax i l’escrit ha de ser clar i concís indicant:

  • Nom i cognoms, número de soci i clau i adreça postal o electrònica, i telèfon de la persona que la formula.
  • El fet que motiva la reclamació o queixa i les circumstàncies que poden ser d’interès, així com és aconsellable aportar tots els documents que acreditin els fets exposats.Ha estat útil aquesta informació? -1 vots