Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Canvi de nom d’abonaments

Cal recordar que, tal como estableixen els Estatuts del Club, està prohibida la cessió onerosa dels abonaments.

Els socis que vulguin cedir o canviar el titular d'un abonament (ja sigui complet o de lliga a l’estadi), pot seguir el següent procediment sempre i quan es compleixin els requisits establerts.

Per fer el canvi de nom d'un abonament de pàrquing, és obligatori cedir-li a un familiar de primer grau que estigui abonat a l'estadi.

Pels canvis de nom de Palau, l'únic requisit a complir és que la persona que rep l'abonament sigui sòcia, i el canvi és gratuït.

Només es permet la cessió o canvi de nom de l’abonament de l'Estadi quan el soci beneficiari compleixi un d’aquests dos requisits:

 • Té una relació de parentiu fins a segon grau amb el titular. Això inclou els següents casos: entre pares i fills, entre avis i néts, entre matrimonis o parelles de fet (inscrites al registre), entre germans i germans polítics, entre pares i fills polítics, entre tiets i nebots i entre cosins.
 • Tenir una antiguitat mínima de 2 anys com a soci.

En tots els casos, s’han de complir els següents requisits:

 • Els socis receptors no poden tenir una altra localitat assignada a la mateix instal·lació (un abonament per soci).
 • Tots els carnets estan al corrent de pagament.
 • No es poden realitzar canvis de nom mentre hi hagi partits alliberats i venuts en un futur al servei del seient lliure. En aquests casos s’ha d’esperar fins a la data de l’últim partit alliberat i venut per realitzar el tràmit.
 • El soci que ha rebut un abonament en un canvi de nom, fins passat 1 any, no pot tornar a fer una cessió del mateix.
 • Si s’ha demanat finançament de l’abonament, no es pot fer el canvi de nom fins que l’abonament estigui pagat.

Per realitzar el tràmit, els socis interessats han d’acudir presencialment a l’OAB i aportar la següent documentació:

 • Carta de cessió firmada pel soci titular. En cas que el soci titular no pugui assistir a les oficines del club, la carta de cessió ha de tenir la firma del titular legitimada davant notari.
 • DNI de tots els socis intervinents.
 • Llibres de família o altres documents que acreditin de manera fefaent la relació de parentiu entre els socis intervinents.
 • En el moment del canvi de nom s’haurà d’abonar les tarifes corresponents:
Tarifes canvi de nom dels abonaments  
Entre pares i fills (i a l'inrevés) i entre avis i néts (i a l'inrevés) Gratuït
Entre matrimonis o parelles de fet Gratuït
Entre germans i germanes polítiques Gratuït
Entre pares i fills polítics (i a l'inrevés) Gratuït
Nebots i cosins carnals i les seves parelles (matrimonis o parelles de fet Gratuït
Persones sense parentiu Tres temporades de l'abonament a fons perdut
   

Nota: aquestes tarifes s’apliquen a tots els canvis de nom d’abonaments excepte els del Palau i Mini Estadi que són gratuïts i no es demana 5 anys d'antiguitat.

Considerarem parella de fet:

Dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial es consideraran parella de fet en qualsevol dels casos següents:

 • Si la convivència dura més de dos anys ininterrumputs
 • Si durant la convivència, tenen un fill comú
 • Si formalitzen la relació en escriptura pública

Documentació:

Qualsevol de les següents:

 • Escriptura pública on formalitzen la relació
 • Inscripció en el registre civil de parelles de fet
 • Certificat d'empadronament que acrediti la convivència almenys durant dos anys inisterrumputs
 • Llibre de família on consti el fill en comú

En el cas que el soci que vulgui cedir l'abonament  sigui un menor, la carta de cessió haurà d'estar firmada pel pare i la mare d'aquest.
Ha estat útil aquesta informació? 74 vots