Barça Stadium Tour & Museum

Centre d'Ajuda/FAQs

Com puc donar de baixa l’abonament?

Per donar-se de baixa, el titular de l’abonament ha de sol·licitar-lo per escrit. Pot descarregar-se el formulari de baixa, omplir-lo i adjuntar una fotocòpia del seu DNI. Recordi que per realitzar la baixa el formulari ha d’estar degudament signat.

En el cas de menors d’edat, s’ha d’enviar la sol·licitud junt a la fotocòpia del DNI del pare i la mare o tutor legal del menor.

En cas que s'hagi de fer una baixa d'abonament per defunció la documentació a portar és el Certificat de defunció i formulari de baixa abonament signat i entregat/enviat per un familiar directe ( 1er grau ). Caldrà que demostrin el parentiu amb DNI, llibre de família,...No serà necessari que la persona que sol·liciti la baixa sigui obligatòriament l'hereva i aporti testament.

Una vegada s’hagi fet efectiva la baixa, rebrà una carta de confirmació. Li recordem que la baixa de l’abonament no implica la baixa com a soci, que haurà de sol·licitar-la expressament.

Li recordem que per a poder donar de baixa abans del període de renovació ha d’enviar la seva sol·licitud abans del 31/05.

La sol·licitud de baixa es pot enviar per correu electrònic, per fax, per correu ordinari o presencialment.

Si la baixa es produeix , es pot sol·licitar la devolució de la quota anual de l’abonament sempre i quan:

  • El carnet de soci estigui al corrent de pagament.
  • La sol·licitud es realitzi abans del 30 de setembre.
  • No s’hagi utilitzat l’abonament per cap esdeveniment de la temporada en curs, ni s’hagi utilitzat el servei del seient lliure.

En aquests casos, haurà de presentar la sol·licitud de forma presencial a l’OAB junt a un document acreditatiu del pagament, original de l’abonament i fotocòpia del DNI. Una vegada verificada la sol·licitud , el club abonarà la quota anual.
Ha estat útil aquesta informació? 7 vots